Przedsiębiorstwo Obróbki Granitu „KAMPEX” Majstrzyk i spółka spółka jawna jest w trakcie realizacji projektu pt.: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego krawężnika mostowego samokotwiącego w przedsiębiorstwie KAMPEX Sp. j.„. Okres realizacji projektu jest od 19.12.2016r.  do 31.05.2017r.

  • Całkowita wartość projektu: 386 220,00 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych: 314 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania: 141 300,00 zł

Realizacja projektu ma na celu dywersyfikację działalności firmy oraz wzrost innowacyjności i rozwój Przedsiębiorstwa Obróbki Granitu „KAMPEX” Majstrzyk i spółka spółka jawna. Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i produktywności oraz zaawansowania technologicznego Przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w środki trwałe tj. zakup pił linowych do cięcia bloków kamiennych, które umożliwią wytworzenie innowacyjnego produktu w postaci mostowego krawężnika samokotwiącego oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z fundamentami, a także promocję projektu. Przeprowadzenie niniejszej inwestycji stanowić będzie kluczowy czynnik wzrostu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Obróbki Granitu „KAMPEX” Majstrzyk i spółka spółka jawna na najbliższych kilka lat.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, Schematu 1.5.2.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.